Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης του υποέργου 2

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης του υποέργου 2: « Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων» του έργου «Δράσεις ευαισθητοποίησης για την προστασία της βιοποικιλότητας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παρανεστίου και της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου».

Ο Κυνηγετικός σύλλογος Δράμας ανακοινώνει την με αριθ.πρωτ. 161/29.11.2022 πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την ανάθεση εκτέλεσης του υποέργου 2 «Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων» που θα γίνει με χρηματοδότηση από το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Δράμας στα πλαίσια του έργου με θέμα ««Δράσεις ευαισθητοποίησης για την προστασία της βιοποικιλότητας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παρανεστίου και της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου».

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, αποτελεί δημόσια δαπάνη (σε ποσοστό 100% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού) και αποτελείται: α) από την ενωσιακή συμμετοχή (η οποία καλύπτεται από Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ύψους 90% και β) την εθνική συμμετοχή (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) ύψους 10%.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν καταθέτοντας την προσφορά τους (συνημμένα έντυπα πρόσκλησης) για την παραπάνω υπηρεσία μέχρι και τη Δευτέρα 12/12/2022 και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του Κ. Σ. Δράμας, Πάροδος 1ης Ιουλίου, Τ.Κ. 661 00, στην πόλη της Δράμας. τηλ. 2521034461.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Δράμας στο τηλέφωνο 2521034461.

Κατεβάστε εδώ την πρόσκληση

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος2022

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης του υποέργου 3: «Έρευνα καταγραφής του πληθυσμού προστατευόμενων ειδών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παρανεστίου και της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου» του έργου «Δράσεις ευαισθητοποίησης για την προστασία της βιοποικιλότητας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παρανεστίου και της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου».

Ο Κυνηγετικός σύλλογος Δράμας ανακοινώνει την με αριθ.πρωτ. 140/10.11.2022 πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την ανάθεση εκτέλεσης του υποέργου 3 «Έρευνα καταγραφής του πληθυσμού προστατευόμενων ειδών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παρανεστίου και της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου» που θα γίνει με χρηματοδότηση από το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Δράμας στα πλαίσια του έργου με θέμα ««Δράσεις ευαισθητοποίησης για την προστασία της βιοποικιλότητας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παρανεστίου και της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου».

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, αποτελεί δημόσια δαπάνη (σε ποσοστό 100% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού) και αποτελείται: α) από την ενωσιακή συμμετοχή (η οποία καλύπτεται από Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ύψους 90% και β) την εθνική συμμετοχή (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) ύψους 10%.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν καταθέτοντας την προσφορά τους (συνημμένα έντυπα πρόσκλησης) για την παραπάνω υπηρεσία μέχρι και την Τετάρτη 23/11/2022 και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του Κ. Σ. Δράμας, Πάροδος 1ης Ιουλίου, Τ.Κ. 661 00, στην πόλη της Δράμας. τηλ. 2521034461.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Δράμας στο τηλέφωνο 2521034461.

Κατεβάστε εδώ την πρόσκληση