ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΘΗΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ομόφωνα το Δ.Σ. μετά από λεπτομερή έλεγχο των αιτήσεων που υπέβαλλαν εμπρόθεσμα οι υποψήφιοι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 100/05-07-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας για την πρόσληψη ενός ιδιωτικού φύλακα θήρας, προέβη, σύμφωνα με τη διακήρυξη αυτή, στη μοριοδότησή τους και κατέταξε αυτούς σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΘΗΡΑΣ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Ανακοίνωση 06-07-2016

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Δράμας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για θηροφύλαξη και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος θα προχωρήσει στην πρόσληψη ενός ιδιωτικού φύλακα θήρας. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξή μας, μέχρι και την 25/07/2016 ημέρα Δευτέρα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 8:00 έως 14:00, στην έδρα του Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας, (Πάροδος 1ης Ιουλίου), Τ.Κ.66100, τηλ./φαξ 2521034461.

ΕΝΤΥΠΟ2-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ3-ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΑ ΘΗΡΑΣ

 

Περισσότερα Άρθρα...