Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έντυπου πληροφοριακού υλικού σε εκτέλεση του υποέργου 1: «Παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού», του έργου «Δράσεις ευαισθητοποίησης για την προστασία της βιοποικιλότητας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παρανεστίου και της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου».

Ο Κυνηγετικός σύλλογος Δράμας ανακοινώνει την με αριθ.πρωτ. 123/24.11.2021 πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έντυπου πληροφοριακού υλικού που θα γίνει με χρηματοδότηση από το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Δράμας στα πλαίσια της πρότασης που υπέβαλε ο Σύλλογος με θέμα ««Δράσεις ευαισθητοποίησης για την προστασία της βιοποικιλότητας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παρανεστίου και της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου».

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη προμήθειας έντυπου πληροφοριακού υλικού ανέρχεται στο ποσό των 3.800,00 € πλέον του Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικά ποσού 4.712,00 €, αποτελεί δημόσια δαπάνη (σε ποσοστό 100% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού) και αποτελείται: α) από την ενωσιακή συμμετοχή (η οποία καλύπτεται από Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ύψους 90% και β) την εθνική συμμετοχή (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) ύψους 10%.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορές για όλα τα αναφερόμενα στην πρόσκληση είδη καταθέτοντας την προσφορά τους (συνημμένο έντυπο πρόσκλησης) μέχρι και την Τετάρτη 08/12/2021 και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του Κ. Σ. Δράμας, Πάροδος 1ης Ιουλίου, Τ.Κ. 661 00, στην πόλη της Δράμας, τηλ. 2521034461, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Δράμας στο τηλέφωνο 2521034461.

Κατεβάστε εδώ την πρόσκληση