Νέα ρυθμιστική απόφαση θηράς

ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΗΡΑΣ

Ρυθμιστική Θήρας 2013

Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013 – 2014. Υ.Α. 133275/2116/19.7.2013 (ΦΕΚ Β΄1850/29.7.2013)