ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΘΗΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ομόφωνα το Δ.Σ. μετά από λεπτομερή έλεγχο των αιτήσεων που υπέβαλλαν εμπρόθεσμα οι υποψήφιοι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 100/05-07-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας για την πρόσληψη ενός ιδιωτικού φύλακα θήρας, προέβη, σύμφωνα με τη διακήρυξη αυτή, στη μοριοδότησή τους και κατέταξε αυτούς σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΘΗΡΑΣ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΜΑΣ