Οδηγία περί Οικοτόπων (92/43)

20619920722en00070050

 

 Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση κάνοντας κλικ εδώ

 

Οδηγία περί Πτηνών (79/409)

Η Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ (πρώην 79/409/ΕΟΚ) περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών
Η Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ θεσμοθετήθηκε με σκοπό την προστασία, τη διατήρηση και τη ρύθμιση της εκμετάλλευσης όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών.

 
Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση κάνοντας κλικ εδώ